Klinisk ernæringsfysiolog

Vi har fra 2019 ansatt klinisk ernæringsfysiolog (KEF) i en toårig prosjektstilling. KEF tilbyr individuell konsultasjon til hjemmeboende personer som av ulike årsaker er under-/feilernært, eller har risiko for å bli under-/feilernært.

Henvisning skal komme fra helsepersonell i primærhelsetjenesten i Bodø kommune (hjemmetjenesten, fastleger, rehabiliteringstjenesten, tildelingskontoret, oppfølgingstjenesten osv.). I tillegg til begrunnelse for henvisning trengs informasjon om diagnoser relevant for henvisningsårsak, høyde, vekt, vekthistorikk, bosituasjon og kontaktinformasjon på pasient/bruker. 

Send henvisning digitalt via PLO/internmelding til Bodø Kommune Frisklivsentral! Er du i tvil om hvem som kan henvises eller har andre spørsmål, ta kontakt per epost eller telefon.

Klinisk ernæringsfysiolog Trine Larsen, tlf. 911 88 257, Trine.larsen2@bodo.kommune.no

 

«En klinisk ernæringsfysiolog undersøker, stiller diagnoser og veileder om forebygging og behandling av kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander som påvirker blant annet kroppens omsetning og behov for næringsstoffer. Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert av myndighetene til å gi trygg ernæringsbehandling av høy kvalitet. Til grunn for autorisasjonen ligger fem års profesjonsstudier ved medisinske fakultet som gir kompetanse til kritisk å vurdere, formidle og utvikle ernæringskunnskap.» Les mer om hva en klinisk ernæringsfysiolog gjør, her.